ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

2015-2016-окуу жылына милдеттер

1. «Сапаттуу билим программасынын негизинде формативдик баалоону, окутуунун жана тарбиялоонун интерактивдүү меттодорун сабактарда колдонуу ,башталгыч класстарда куррикулумду киргизүү жана  жаӊы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан билим сапатын 1,3%га жогорулатуу.

2. Мугалимдердин тажрыйбаларын областтык,райондук масштабда жайылтуу,професионалдыгын арттыруу .

3. 2020-жылга чейинки  КР. Билим берүүнү өнүктүрүү концепсиясын ишке ашыруу максатында профилдик багыт боюнча кошумча билим берүү.

4. Окуучуларды нравалык маданиятка кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

5. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу. Балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу. 

6.     Мектептин материалдык базасын чындоо (проект, демоорчулордун жардамы менен мектеп айланасын темир решеткасы менен курчоо жана биринчи корпустун чатырын алмаштыруу.)